BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ALTUĞ
AL 6082 ALAŞIMIN TEL EROZYONDA İŞLENEBİLİRLİĞİNDE KESME GENİŞLİĞİNİN AŞIRI ÖĞRENME MAKİNESİ İLE OPTİMİZASYONU
 
Tel erozyon yöntemi imalat sektöründe özellikle de kalıpçılıkta yaygın olarak kullanılan geleneksel olmayan işleme yöntemidir. Bu çalışmada, endüstride yaygın olarak kullanılan AL 6082 alaşımın tel erozyon tezgâhında işlenebilirliği araştırılmıştır. Tel erozyon parametresi olarak time off, dielectric, wire feed ve wire tension seçilmiştir. Bu çalışmanın deneysel tasarımında Box-Behnken yanıt yüzey yöntemi kullanılmıştır. Deneyler, AF 250 yüksek hassasiyetli CNC Tel erozyon tezgâhında yapıldı. Elektrot olarak 0,25 mm çapında çinko kaplı pirinç tel kullanıldı ve tüm deneylerde 15 mm x 60 mm x 125 mm boyutlarında AL 6082 numuneler kullanıldı. Deneysel sonuçlara göre; En düşük kerf değeri 317 µ olarak elde edilmiştir. Kerf için ANOVA analizinde Model F değeri 5,9'dur. Ayrıca model, p değerinin <0,05 olması nedeniyle belirlenen değişkenlerin ve modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Tel erozyon parametreleri kerf için F ve P değerlerine göre son derece önemlidir. Deneysel sonuçlarına göre parametreler aşırı öğrenme makineleri (AÖM-ELM) yöntemi ile optimize edilmiştir. Bu çalışmada Anaconda-Python 3.9 kullanıldı. Optimizasyon algoritması olarak basic-elm, aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid kullanıldı. Deneylerde gizli katman sayısı 1 ve gizli katmandaki nöron sayısı 20’dir. Eğitim için verilerin %90 belirlenmiş olup, test için %10’u kullanıldı. Aşırı öğrenme makinesi ile yapılan analizlerde kerf için eğitim MSE değeri 22,45, test MSE değeri 24,36 ve r2 değeri 0,9594 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak farklı çıktılara (kerf) göre farklı optimizasyon yöntemlerinin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-4745-9164

Anahtar Kelimeler: Al6082, Tel erozyon, Kerf, Aşırı öğrenme makinesi 


Keywords: