BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Laçin ÇETİNKAYA
BİR OTOMOTİV FİRMASINDA ÇOKLU KARAR VERME KRİTERLERİ KULLANILARAK ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİTE KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI
 
Otomotiv sanayisi ve diğer sanayi sektörlerinde ürün bazında kalite kontrol şemaları sektör ve firmalar için temel yapı taşlarından biridir. Kalitesel olarak dünyada her ülkenin belirlediği birçok ürün için alt ve üst limitler bulunmaktadır. Bu limitlere göre de firmaların kendileri belirlediği alt ve üst kontrol limitleri bulunmaktadır. Eğer ürünlerin kriter ölçümlerinin ortalaması ve varyansı bu belirlenen limitler arasında kalıyorsa tek değişkenli süreçler kontrol altındadır. Aynı şekilde ürünlerin kriter ölçümlerinin ortalama vektör ve korelasyon yapısı değişmediyse, çok değişkenli süreçler de kontrol altındadır. Ürünlerin kalite kriter ölçümlerinin ortalama değerlerinde veya korelasyon yapısında bir değişikliğin saptanması, iki çelişen hedefi yerine getirme girişiminde belirlenen kontrol limitleri ile kolaylaştırılır. Eğer ürünlerin kalite kriter ölçümleri kontrol limitleri arasında kalıyorsa sistemin kalitesinin uygun olduğu anlaşılır. Kalite kontrol şemalarının klasik kullanımından ziyade çoklu karar verme kriterleri ortalama değerler yerine de kullanılabilir ve bunun örnekleri literatürde az sayıda bulunmaktadır. Bu çalışma da literatürde az sayıda bulunan çoklu karar verme kriterlerinden (minimax, maximax, maximin veya minimax regret) biri kullanılarak çok değişkenli kalite kontrol şemalarının (g şeması, u şeması, X-R ve X-S şemaları) analizi yapılacaktır. Yapılacak olan tez araştırmasını literatürden ayıracak yönler öncelikle minimax karar verme kriteri kullanılarak çok değişkenli performans analizi yerine maximax, maximin veya minimax regret kriterlerinin kalite kontrol şemalarında uygulanmasıdır. Ayrıca konu ile ilgili analizin otomotiv sanayisi verileri kullanılarak incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu Değişkenli Kalite Kontrol Şemaları, Çoklu Karar Verme Kriterleri, Otomotiv Sanayi. 


Keywords: