BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa BÜYÜKKANTARCI, Ercan ŞENYİĞİT
ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ARAÇLAR İÇİN ŞARJ İSTASYONLARIN KONUMLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
 
Yakın zamanda ülkemizde Elektrikle çalışan araç sayısında ciddi bir artış beklenmektedir. Bu kapsamda bu elektrikli araçların şarj olacağı sarj istasyonlarının konumlarının belirlenmesi kararının yerel yönetimler tarafından verilmesi gerecektir. Bu kararının verilmesine yardımcı olmak ve diğer yerel yönetimlere örnek olmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Belirli bir beldede şarj istasyonlarının konumlarının belirlenmesi problemi bir çok kriterli karar verme problemidir. Bu problemin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kayseri ili Talas ilçesinde şarj istasyonlarının konumlarının belirlenmesi çok kriterli karar verme probleminin çözümü dikkate alınmıştır. Çalışmada Best Worst (BWM)ve Marcos çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır. BWM yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenirken Marcos yöntemi ile alternatiflerin sıralaması elde edilmiştir. Problemde dikkate alınan kriterler sırasıyla Nüfus, altyapıya uzaklık, yatırım maliyeti, anayollara uzaklık, park alanları, benzin istasyonlarına uzaklık, satın alma gücü ve AVM’lere uzaklık kriterleridir. Talas ilçe sınırları içerisinde yer alan 30 alternatif konum aday yerler olarak belirlenmiştir. Çalışma için yapılan analizler sonucunda en önemsiz kriterin altyapıya uzaklık kriteri olduğu en önemli kriterin ise nüfus olduğu belirlenmiştir. Çalışmada alternatif 30 konumunun sıralaması elde edilmiştir. Bu sıralama ile karar vericilere Talas ilçesi sınırları içerisinde istedikleri sayıda şarj istasyonu konumlandıracakları yer önerisinde bulunulmuştur. Bu çalışma araç şarj istasyonu konumu belirlemek isteyen yerel yönetimlere örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Şarj İstasyonu Yer Seçimi, Best Worst Yöntemi, Marcos Yöntemi 


Keywords: