BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sayalı (Saialy) ALEKPEROVA
ENDÜSTRİYEL KAZA RİSK YÖNETİMİ
 
Bu çalışma emniyet ve güvenilirlik sağlayan tedbirlerin etkili bir şekilde planlanması için bir geliştirilen otomatik program sunar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3. Maddesi ön bendine göre risk değerlendirmesi: “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları” ifade eder. Bütün kazalar tehlikelerden kaynaklanır. Bu tehlikeler, sırayla, etkileyen faktörlere bağlıdır. Bu nedenle, tüm faktörlerin analizi, kaza olasılığının azaltılmasını sağlar. Tesislerin yaşam döngüsünün her aşamasında emniyet ve güvenilirliği teknik ve önleyici tedbirlerin planlanması ve uygulanması ile sağlanır. Bu tedbirlerin listesi tesisin özel tehlikeleri dikkate alınarak sırasıyla oluşturulmalıdır. Kazaları önlemek için bu tedbirlerin yeterliliğinin objektif bir değerlendirmesi gereklidir. Emniyet ve güvenilirliği sağlayan tedbirleri planlarken yukardaki göstergelerin birbirine bağımlılığının dikkate alınması, kaza oluşumunu ve gelişimini tetikleyebilecek faktörlerin bunlara etkisinin analiz edilmesi, ve verimliliği sağlamak gerekli. Kazaları tetikleyen faktörler ve bu faktörlerin parametreleri (önkoşulları) hakkında kapsamlı bilgilerin mevcudiyeti, etkin risk yönetimini garanti eder. Tedbirlerin doğru planlanması kazaların önlenmesini, kazaların ön koşullarının zamanında tespitini, kazaların sonuçlarının sınırlandırılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlar. Tedbirlerin ana amacı — endüstriyel tesisleri kapsamındaki bina ve tesislerin yaşam döngüsünün her aşamasında, daha doğrusu projelendirme, inşaat, devreye alma ve işletme aşamalarında kaza oluşum ve gelişim riskinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamaktır. Bugün itibariyle bu program endüstriyel tesislerin tasarımı ve inşasına ilişkin yeni gerçekler dikkate alınarak tamamlanır ve geliştirilir. ORCID NO: 0000-0001-8680-1877

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Tesisler, Risk Yönetimi, Güvenilirlik, Süreç ve Üretim Güvenliği, Proses Emniyet 


Keywords: