BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahir İPEK, Şensin YAĞMUR
GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN AVRUPA-AMERİKA HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE ISI GEÇİŞ KATSAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Globalleşen dünya ortamında pazar payı genişleyerek ürünlerin dünyanın her bölgesine ulaşımı, lojistik imkânların artması ve ucuzlaması ile artmıştır. Özellikle inşaat sektöründeki firmalar, yapı ürünlerini komşu ülkelere ve hatta deniz aşırı ülkelere sunabilmektedir. Fakat, pazar farklılığı ürünlerin sağlaması gereken standartlardaki farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Dünya üzerinde birçok standart ve bu standartların hazırlanmasında rol alan ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş vardır. Bu kuruluşlar farklı yöntem, kabul ve koşullara göre aynı ürün için birbirlerine dönüşümü çok kolay olmayan derecelendirme ölçütlerine sahip olabilirler. Özellikle inşaat sektöründe yapı fiziği konularını içine alan konular bağlamında, tüm dünyanın ortak olarak kabul ettiği bir standart bulmak zordur. Yapı fiziği konularından biri olan ısısal konforun karşılanması için yapı kabuğu özelliklerinin önemi büyüktür. Isı ile ilgili ihtiyaçlar karşılanırken, enerjinin de etkin kullanımı açısından ısı kaybının en aza indirilmesi amaçlanmalıdır. Bu sebeple, cephe elemanlarındaki ısı geçişlerinin ayrıntılı incelenmesi önemlidir. Çalışma kapsamında ısısal konfor parametresi ve camlar için ısı geçiş değerleri incelenmiştir. Ayrıca ülkemizin cephe elemanları satışında Amerika ve Avrupa önemli pazarlarındandır. Bu bağlamda çalışmada Avrupa ve Amerika standartlarında yer alan camlar için toplam ısı geçiş katsayısı hesaplarındaki farklılıklar incelenmiş ve bu farklılıkların ısı geçiş değerlerinde nasıl bir fark oluşturduğu literatür özeti doğrultusunda ortaya konmuştur. Isı geçiş değeri için iki hesap yöntemi arasında birden fazla fark olması sebebi ile ortak bir ilişki kurulamamıştır. Değerlerin birbirine dönüşümü basit bir sabit sayı ile mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Isıl Konfor, Isıl Geçirgenlik Katsayısı, Camlarda Isıl Geçirgenlik Hesabı 


Keywords: