BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece Ümmü DEVECİ, Ceyhun AKARSU, Özgecan MADENLİ,
İÇME SUYU KAYNAKLARINDA MİKROPLASTİK MİKTARI VE ALTERNATİF GİDERİM YÖNTEMLERİ
 
Mikroplastikler, mikro küreler, parçalar ve lifler dahil olmak üzere 5 mm'den küçük plastikler olarak tanımlanır. Mikroplastiklerden kaynaklanan su kirliliği en önemli çevresel sorundur. Mikroplastikler atık sudan deniz ortamına, tatlı sudan içme suyuna kadar dünyanın her yerinde varlığı üzerine çalışmalar yapılmaktadır. İçme suyu sistemlerinde mikroplastiklerin varlığı, giderek artan büyük bir çevresel sorun halini almaktadır. Bugüne kadar hem şişelenmiş hem de musluk suyunda mikroplastik varlığını kanıtlayan birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Mikroplastiklerin oluşum ve davranışlarının anlaşılması, fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki çeşitlilik nedeniyle de oldukça karmaşıktır. Muhtemel kökenleri, ham sudan arıtma süreçlerine, paketleme malzemesine ve dağıtım sistemlerine kadar uzandığı düşünülmektedir. Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki toksik etkisi henüz tam olarak belirlenememiş olsa da; insan üzerindeki olası etkileri hakkında küresel bir endişe mevcuttur. Mikroplastiklerin ham sudan günlük içme suyuna geçmesine engel olan tek şey içme suyu arıtma tesislerinin varlığıdır. Bu nedenle içme suyu arıtma prosesinin davranışlarını ve içme suyu arıtma tesislerinde mikroplastiklerin akıbetini anlamak çok önemlidir. Bu çalışmada mikroplastiklerin ham su, arıtılmış su ve musluk suyundaki küresel varlığı hakkındaki mevcut bilgileri sistematik olarak gözden geçirilmiştir. Farklı arıtma prosesleri ile mikroplastiklerin giderilmesine ilişkin mevcut bilgiler de kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Ek olarak, mikroplastiklerin arıtma prosesleri ile giderilmesinin potansiyel zorlukları ve içme suyu kaynaklarındaki mikroplastiklerin azaltılmasına yönelik stratejileri de ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mikroplastik, İçme suyu arıtma tesisi, Giderim verimi, Arıtma teknolojileri 


Keywords: