BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bilgehan ÇAKIR, Leyla TAVACIOĞLU, Barış Bayram KIZILSAÇ
ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE EKİP KAYNAK YÖNETİMİNİN DENİZCİLİK VE HAVACILIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Denizcilik ve havacılık sektörlerinde emniyet her zaman büyük önem taşımıştır. Her iki sektördeki kazalara sebep olan faktörler incelendiğinde insan faktörü̈ en büyük paya sahip olmuştur. Ekip Kaynak Yönetimi (EKY) insan faktörünün kapsadığı liderlik, durumsal farkındalık, iletişim, takım çalışması, iş yükü̈ yönetimi, stres yönetimi gibi teknik olmayan becerilerin geliştirilerek insan hatalarının en aza indirgenmesi hedeflemektedir. Aynı zamanda EKY; donanım, insan kaynakları ve bilginin en etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Ortak bir amaç̧ için çalışan insanlardan oluşan bir topluluk olan örgüt, oluşumu sonucunda bir kültür oluşturur ve bu kültüre Örgütsel Kültür denmektedir. Örgütsel Kültür görevlerin yerine getiriliş̧ biçimini ve genel yapıyı belirmekte olup üyelerine örgütsel çerçevede davranışlar için belirleyici bir rol oynamaktadır. Denizcilik ve havacılık sektörlerindeki çalışanların bulunduğu örgütlerin hedefleri arasında emniyetli çalışma büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Örgütsel Kültür’ün EKY uygulamaları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Örgütsel Kültür ve EKY’nin denizcilik ve havacılık çalışanları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan anket kullanılmıştır. Anket hazırlanırken; dilbilimci, psikolog ve uzman görüşleri ile havuzda yer alan sorular düzenlenmiş, ön test ve son test ile sorular netleştirilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik yapılandırması sonucunda anket örneklemde yer alan gönüllülere uygulanmıştır. Bunun sonucunda Örgütsel Kültür ve EKY’ne dair elde edilen verilerin analizi ve yapı geçerliliği için SPSS ve Amos programları kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular; aynı Toplumsal Kültür’e sahip olan katılımcıların farklı Örgütsel Kültür değerlerine sahip olduğunu ve bu farklılığın da her iki sektördeki EKY uygulamalarını etkilediğini göstermiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Havacılık, Örgütsel Kültür, Ekip Kaynak Yönetimi 


Keywords: