BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış ŞENER, Celalettin YÜCE
SEÇİÇİ LAZER ERGİTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN KATMANLI YAPILARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Eklemeli imalat, geleneksel imalat yöntemlerinden farklı olarak metal tozların katmanlar halinde eritilerek birleştirilmesi prensibiyle nihai ürünü ortaya çıkaran bir imalat şeklidir. Bu imalatın birden fazla alt yöntemi bulunmaktadır. Seçici Lazer Ergitme yaygın kullanılan bir eklemeli imalat yöntemidir. Bu üretim şeklinin kullanılmasının en büyük sebebi ve diğer üretim yöntemlerinden ayıran en önemli avantajı yüksek boyut toleransına sahip karmaşık yapılar üretebilmesidir. Bu çalışmada, seçici lazer ergitme prosesindeki parametreleri sabit tutarak tarama hızı ve katman kalınlığının numunelerin akma ve çekme dayanımları üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda numuneler Z ekseninde inşa edilmiş ve üretimde 15-45 µm boyutlarında 316L paslanmaz çelik toz malzeme kullanılarak standartlara uygun olarak çekme testi numuneleri üretilmiştir. Üç farkı tarama hızı (900 mm/s, 1100 mm/s ve 1300 mm/s) ve üç farklı katman kalınlığı (0.04 mm, 0.05 mm ve 0.06 mm) kullanılarak üretilen numunelerin mekanik özellikleri çekme testleri ile incelenmiştir. Sonuç olarak, SLE yönteminde kullanılan üretim parametre/stratejilerinin 316L paslanmaz çeliğin mekanik özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde katman kalınlığının 0.04 mm’den 0.05 mm’e çıkması ile hem akma hem de çekme dayanımında bir düşüş gözlenmiştir. Tarama hızındaki artışın ise çekme dayanımını belirgin bir şekilde düşürdüğü görülmüştür. Akma dayanımında da azalma söz konusu olsa da belirgin bir düşüş gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Eklemeli imalat, seçici lazer ergitme, paslanmaz çelik, mekanik özellikler 


Keywords: