BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus Emre KINACI, Mahmut Berkan ALİSİNOĞLU, Şekip Esat HAYBER
ŞERİT TESTERE MAKİNELERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İŞ PARÇASINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Kesme işlemi neredeyse tüm üretim yöntemlerinin ilk adımını oluşturan kritik bir süreçtir. Hammadde ve yarı mamüller ikincil işlemlerden önce istenilen ebatlarda kesilmektedir. Bu bağlamda en yaygın kullanılan makinelerden birisi şerit testere makineleridir. Kesme işleminde yaşanacak her türlü gecikme seri üretim hatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle kesme işleminin imalat sanayisi içinde kritik bir rolü vardır. Kesme işleminin kalitesinin ve verimliliğinin belirlenmesindeki en büyük etken kesme parametreleridir. Bu parametreler kesme hızı ve ilerleme hızıdır. Kesme parametrelerinin doğru değerlerde seçilmesi kesilen parçanın yüzey kalitesini, kesici takım ömrünü, gürültü, titreşim, kesici takım üzerine gelen yükü ve kesim süresini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, şerit testere makinesinde iki sıra halinde kesilen C45 kalite çeliğin kesim süresi ve kesilen yüzeyin kalitesine odaklanılmıştır. Kesici takım üreticisinden sağlanan optimum kesme parametre değerleri ile gerçekleştirilen kesim işlemleri sırasında bıçak üzerine gelen yük loadcell ile ölçülerek optimum kesme kuvveti değeri bulunmuş ve bu değer sabit kalacak şekilde kesme parametreleri otomatik olarak değiştirilmiştir. Sonuç olarak; loadcell ile ölçülen kesme kuvveti referansındaki kesme parametreleri ile yapılan deneylerde kesim sürelerinde azalma, kesilen numunelerin yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde ise loadcell referansındaki kesme parametreleri ile kesilen numunelerin yüzey pürüzlülük değerlerinin kabul edilebilir seviyede arttığı gözlemlenmiştir. Deneyler sonucunda ortalama kesim sürelerinde yaklaşık %15 iyileşme, ortalama yüzey pürüzlülük değerlerinde ise yaklaşık %6 artış gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0009-0004-6078-1045, 0000-0003-4322-1789, 0000-0003-0062-3817

Anahtar Kelimeler: Şerit testere, Kesme kuvveti, Kesme parametreleri, Kesim süresi, Yüzey pürüzlülüğü 


Keywords: