BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hande UYAR, Fikret YÜKSEL
SIFIR ENERJİLİ BİNALARDA DEĞİŞEN DİZAYN PARAMETRELERİ
 
Hızla yükselen enerji talebindeki artış ve bu talebin büyük bir kısmının fosil yakıtlardan karşılandığı enerji arzı, çevre için büyük sorunlar teşkil etmekte ve doğa-insan arasındaki dengeyi bozarak dünyanın yaşanılamaz bir hal almasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca sınırlı olan bu fosil kaynakların yakın bir gelecek içerisinde tükenecek olduğu gerçeği herkes tarafından bilinmekte ve birçok çözüm yöntemi araştırılmaktadır. Artan ihtiyaçlara ve konfor şartlarına yanıt verebilmek için gelişmekte olan ülkeler inşaat sektöründe bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek maksadıyla ilerlemeye ihtiyaç duymaktadır. 2012 yılı verilerine göre inşaat sektörünün OECD ülkelerinde gayrisafi hasılanın %6,47’sini ve Avrupa ülkelerinde ise gayrisafi hasılanın %10’unu oluşturduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarla görülen gerçek; binalar, nihai enerji tüketiminin %30-40'ına yol açmış ve doğrudan ve dolaylı örüntülerde toplam karbondioksitin de %40'ını yaymıştır. İnşaat sektörü önemli bir artışa tanıklık etmekte olup, inşaat sektöründe enerji tüketimi ve karbon emisyonlarında büyük artışlara neden olmaktadır. Yürürlülüğe giren yeni kanun ve yönetmeliklerle desteklenen enerji etkinliğine; enerjide dışa bağımlılığı %70 dolaylarında olan ülkemiz, enerjinin etkin şekilde kullanıldığı sıfır enerjili bina sistemlerindeki uygulamalar sayesinde, gereken yanıtları verebilecek duruma ulaşarak karşılık vermelidir. Yapılan birçok çalışmada görülen gerçek, değişen koşulların sistemin enerji etkinliğine olan etkisini göstermektedir. Dolayısıyla bina tasarımı, değişen parametrelerle birlikte değerlendirilmeli ve optimum koşullar sağlanarak tasarım bu minvalde yapılmalıdır. Bu çalışmada sıfır enerjili bina kavramına getirilen tanımlar incelenerek, bina tasarımında etkili olan parametreler ve dünyada birçok uygulaması olan sıfır enerjili bina örneklerinden çeşitlemelerin okuyucuya sunulması amaçlanmıştır. (Bu çalışma BİRİNCİ sırada yer alan yazar(ın) tezinden üretilmiştir. ORCID ID:0000-0003-4892-8708).

Anahtar Kelimeler: Sıfır Enerjili Bina, Enerji Etkin Bina Dizaynı, Sürdürülebilir İnşalarda Etkili Parametreler 


Keywords: