SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aye Nur AKTAY, Onur KETENOLU
 


Keywords:ULTRASON TEKNOLOJSYLE ELDE EDLEN ZEYTN EKSTRAKTLARININ BAZI FZKOKMYASAL ZELLKLER VE SEKORDOD MKTARLARININ BELRLENMES ZERNE BR ALIMA
 
Zeytin, lkemizde yaygn olarak retilen ve tketilen nemli bir meyve olup, eitli gruplarda yer alan ve salk zerine olumlu etkileri bulunduu bilimsel olarak kantlanm olan fenolik bileikler bakmndan olduka zengindir. Zeytin meyvesinin ierdii fenolik bileenlerin sekoiridoid grubundaki ana bileen oleocanthal, oleacein ve oleuropein olarak tanmlanmaktadr. Geleneksel ekstraksiyon yntemlerine alternatif olarak yeniliki bir teknoloji olarak bilinen ultrason ekstraksiyon yntemi ile, hcre duvar akustik kavitasyon etkisiyle paralanmakta ve ayrlmak istenen bileenler kolaylkla ekstrakte edilebilmektedir. Bu alma kapsamnda, farkl ultrasonik ilem koullarnn, zeytin ekstraktlarnn baz fizikokimyasal zellikleri ve fenolik madde ierii zerine etkileri incelenmitir. Bu amala, farkl scaklk, g ve srelerde ultrasonik ekstraksiyona tabi tutulan zeytin ekstraktlarnda pH, serbest asitlik, renk indeksi, toplam fenolik madde tayini ve sekoiridoit fenolik bileen kompozisyonu analizleri gerekletirilmitir. Elde edilen veriler yapay sinir alar kullanmyla ve ayrca yant yzeyi yntemine ait bir dizayn olan Box-Behnken ile modellenerek matematiksel eitlikler oluturulmutur. Numunelerin pH deeri ortalama 5.1, serbest asitlik deerleri ise ortalama 0.551 (%oleik asit cinsinden) olarak bulunmutur. Renk indeksi deerleri 20.45 ve 83.70 arasnda deiim gstermitir. Toplam fenolik madde miktar ise 0.11-0.47 mg GAE (gallik asit edeer)/g kuru madde aralnda bulunmutur. Sekoiridoid fenolik bileen kompozisyonu analizinde oleuropein 34,390,47 ve 5.330.45 ng/L, oleacein 6.030.51 ve 0.760.07 ng/L, oleocanthal ise 14.160.13 ve 3.770.01 ng/L arasndaki deerlerde bulunmutur. (Bu alma, Aye Nur AKTAYn yksek lisans tezi kapsamnda gerekletirilmitir. ORCID NO: 0000-0002-9591-4619)

Anahtar Kelimeler: ultrason, fenolik bileenler, sekoiridoid, zeytin, oleacein, oleuropein, oleocanthal