BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Nuray CANAT, Coşkun ÖZKAN
DENİZ ÜSTÜ RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNDEKİ RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN PAPYON METODU İLE ANALİZİ
 
Dünyadaki enerji talebinin artması neticesinde yeni enerji kaynağı arayışları artmıştır. Küresel ısınmanın etkileri, sera gazı emisyonunun artması, fosil kaynakların gün geçtikçe tükenmesi arayışına geçtiğimiz alternatif enerjilerin doğa dostu olması gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda kaynağını doğadan alan (güneş, su, rüzgar…vb) enerjilerin kullanımı artmaktadır. Bu enerjiler, uygun kullanım sağlandığında doğaya minimum düzeyde zarar vermektedir. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisi, denizlerde daha az kesintiyle esmesi ve pürüzlülüğün az olması sebebiyle karadaki rüzgâr santrallerine göre daha çok enerji üretir. İmarla alakalı sıkıntı olmaması, yaşam alanlarından uzak olduğu için görsel ve işitsel sorun teşkil etmemesi ayrıca yeni iş kolları açarak istihdam yaratması sebebiyle deniz üstünde yapılacak rüzgâr santrallerine yönelim artmıştır. Yalnız her enerji tesisinde olduğu gibi deniz üstü rüzgâr enerji santralleri de hem çevresel koşullarından hem de operasyonel zorluklardan ötürü çeşitli risklere sahiptir. Deniz üstü rüzgar santrali kurulumu ve işletmesi yapılırken göz ardı edilen riskler ve etkileri bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Literatürde konuyla alakalı yapılan çalışmalar incelenmiş ve ilgili riskler belirlenmeye çalışılmıştır. Riskleri değerlendirmek için hata ağacı analizi, olay ağacı analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu risklerin nedenleri ve sonuçları varsa alınacak preaktif ve reaktif önlemler risk değerlendirme metodolojilerinden papyon analizi yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar sonraki çalışmalar için yol gösterici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Deniz üstü rüzgar enerjisi, Papyon Analizi, Risk 


Keywords: