BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cansu KESKİN ÖZTÜRK, Emine CAN GÜVEN, Senem YAZICI GÜVENÇ, Gamze VARANK
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA KONUSUNDA WOS VERİTABANINDAKİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ
 
Katı atık bertarafında son yıllarda geri dönüşüm ve atıktan enerji kazanımı gibi uygulamalar gelişmiş olsa da düzenli depolama hala önemli bir yer almaktadır. Katı atıkların düzenli depolanması üzerine küresel ölçekte çok sayıda bilimsel araştırma yapılmış ve yayınlanmıştır. Bu çalışmada, katı atıkların düzenli depolanması üzerine yapılmış küresel yayınların bibliyometrik analizi yapılarak Türkiye özelinde değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada bilimsel yayınlar “Web of Science” veri tabanından elde edilen veriler ışığında doküman tipi, yayın sayısı, yayınların yıllara göre dağılımı, yayınların adreslere göre dağılımı, yayınlandığı dergiler ve anahtar kelimelerin kullanımı gibi başlıklarda incelenmiştir. Yapılan tarama sonucunda toplam 10050 adet yayına ulaşılmış ve yayın sayısının yıllara göre arttığı belirlenmiştir. En fazla yayın yapan ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’dır. En fazla yayın yapılan dergiler “Waste Management”, “Waste Management & Research” ve “Journal of Cleaner Production” olup yayınlarda en fazla kullanılan ilk 3 anahtar kelime “Municipal Solid Waste”, “Landfill” ve “Leachate” olarak belirlenmiştir. Türkiye özelinde incelendiğinde ise ülkenin yayın sayısına göre dünya genelinde en fazla yayın yapan 10. ülke olduğu görülmüştür. Türkiye adresli 325 yayın arasında en fazla yayın yapan kurumlar “Yıldız Teknik Üniversitesi”, “İstanbul Teknik Üniversitesi” ve “Boğaziçi Üniversitesi” iken en fazla tercih edilen dergiler “Fresenius Environmental Bulletin”, “Waste Management” ve “Waste Management & Research” olmuştur. Türkiye adresli yayınlarda en fazla kullanılan anahtar kelimeler ise “Landfill”, “Solid Waste” ve “Leachate” olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, Düzenli depolama, Katı atık yönetimi, Web of Science 


Keywords: