BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper ÇİÇEK
YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEKLİ BİR HİDROJEN YAKIT İKMAL İSTASYONUNUN OPTİMUM ENERJİ YÖNETİMİ
 
Son dönemde gerek teknolojideki gelişmeler gerekse çevresel kaygılar sebebiyle taşımacılık sektörünün elektrifikasyonu önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda taşımacılık sektöründe üreticilerin elektrikli araç (EA) üretimini hızlandırdığı ve konvansiyonel araçların yerini giderek EA’lara bıraktığı görülmektedir. EA’lar genel olarak bataryalı EA’lar ve hidrojen yakıt hücreli EA’lar (HYHEA) olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca temiz ve sürdürülebilir bir çevre için hidrojen enerjisinin geleceğimizde önemli bir konumda yer alacağı ifade edilmelidir. Bu bağlamda HYHEA’ların gelecekte toplam EA sayısı içerisinde önemli bir paya sahip olacağı söylenebilir. HYHEA’ların sayısının arttırılabilmesi için hidrojen yakıt ikmal istasyonlarının yaygınlığı önemli konulardan biridir. Fakat çok sayıdaki HYHEA ile birlikte enerji yönetimi de ele alınması gereken önemli konulardan birisi olacaktır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarını içeren (YEK) ve HYHEA’lara hidrojen yakıt desteği sunan hidrojen yakıt ikmal istasyonunun optimum enerji yönetimi konusu ele alınmaktadır. Önerilen yapıda istasyondaki hidrojen üretimi ve şebekeden enerji satın alımı ekonomik şekilde gerçekleştirilmektedir. İstasyonunda hidrojen üretmek için bir elektrolizörün kullanılmaktadır. Üretilen hidrojenin depolanması ve HYHEA’lara hidrojen desteği sağlanması için bir hidrojen tankının yer aldığı belirtilmelidir. YEK’lerden enerji üretiminin yetersiz olduğu durumda elektrik şebekesinden enerji satın alınmaktadır. Ayrıca çalışmada yer alan YEK üretimleri ve elektrik fiyatları için İspanya’ya ait gerçek verilerin kullanıldığı ve senaryolara bağlı stokastik yaklaşımın ele alındığı belirtilmelidir. Çalışmada önerilen model karışık tamsayılı doğrusal programlama yöntemi aracılığı ile sunulmaktadır. Ayrıca modelin etkinliğini test etmek için çeşitli durum çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sonuçlar sunulan yapının enerji yönetimi konusunda etkinliğini kanıtlamaktadır. ORCID ID: 0000-0003-4540-2276

Anahtar Kelimeler: elektrolizör, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç, hidrojen yakıt ikmal istasyonu, optimum enerji yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları 


Keywords: